Contract de cesiune de parti sociale 2

 

S.C. .................................................
inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului
al .................................... sub nr. ...................

Intre subsemnatii:
1. (numele si prenumele) .......................................................... cetatean ......................................... nascut la data de ............................., in ................................ str. ................................... nr. ........, bloc ........., scara ............., etaj ..........., ap. .........., sector/judet ............ sex .............. starea civila .........................., posesorul ............................. seria ............. nr. .........................., eliberat de ............................... la data de ...................., cod numeric personal ........................., in calitate de cedent, si
2. (numele si prenumele) .......................................................... cetatean ....................................... nascut la data de ..........................., in ................................. str. ................................................. nr. ........, bloc ........., scara ............, etaj ..........., ap. .........., sector/judet ............. sex ............... starea civila ........................., posesorul ............................. seria .............. nr. ..........................., eliberat de ........................... la data de ........................, cod numeric personal .........................., in calitate de cesionar,
sau
2. S.C. ............................................................................., cu sediul in ..........................................., str. ............................................ nr. ..........., bloc ............., scara ........., etaj ..........., ap. ..........., sector/judet ............................................................................. inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ............................................................ sub nr. ................/..................../..................... din ......................, prin reprezentant (numele si prenumele) ........................................................ domiciliat in ...................................., str. ................................................. nr. ..........., bloc .........., etaj ........., scara ..........., ap. .........., sector/judet, in calitate de cesionar, a intervenit prezentul contract de cesiune de parti sociale, in urmatoarele conditii: Eu ................................. cedez lui ......................................../S.C. prin reprezentant, .................. parti sociale in valoare nominala de ..................... lei fiecare, insumand ..................................... lei pe care le detin la ......................................., aport in numerar si declar, totodata, ca am primit de la cesionar contravaloarea partilor sociale cedate astazi, data autentificarii prezentului contract. Ca urmare a acestei cesiuni, calitatea mea de asociat al S.C. ...................................... inceteaza si nu mai am nici o pretentie, de nici o natura, fata de aceasta societate comerciala. Eu ...................................................................... primesc de la .................................................... cele ................................. parti sociale in valoare nominala de ................................... lei fiecare, insumand ................................ lei pe care le detine la .................................... platindu-i acestuia contravaloarea partilor sociale cedate, astazi, data autentificarii prezentului contract
sau
S.C. ........................................................, prin reprezentant, primeste de la ................................ cele .............................. parti sociale in valoare nominala de ..................... lei fiecare, insumand ................................ lei pe care le detine la S.C. ............................................ platindu-i acestuia contravaloarea partilor sociale cedate, astazi, data autentificarii prezentului contract. Cesiunea partilor sociale s-a facut in baza hotararii Adunarii generale a asociatilor din ........... . Redactat si editat in ......................... exemplare la ........................ .
S-au eliberat ....................... exemplare.

CEDENT

CESIONAR


Articole
Notarii reduc cu 15% valoarea ...
Camera Notarilor Publici Bucuresti a anuntat ca, de saptamana aceasta, valorile ...
Cine sunt notarii publici
Numirea în functie a notarului public, suspendarea şi încetarea ace...
Prioritatile notarilor din Eur...
Bernard Reynis a preluat presedintia Consiliului Notariatelor din Uniunea Europe...
Reteaua LegalAdviser.ro
Reteaua LegalAdviser.ro este parte integranta a programului EuroIntegrator ce cu...
Programul de pregatire profesi...
I. OBIECTIVE. SCOP. STRUCTURI INSTITUTIONALE IMPLICATEa. Avocatul are datoria de...
Legea pentru organizarea si ex...
Capitolul I - Dispozitii generale Art. 1 (1) Profesia de avocat este libera si...
Regulamentul de punere in apli...
CAPITOLUL I Exercitarea functiei de notar public SECTIUNEA I Numirea notarului...
Reteaua Europeana a Consiliilo...
Material publicat de Consiliul Superior al Magistraturii Prezentare Reteaua Euro...
Statutul consilierilor juridici
CAPITOLUL I Principiile si regulile fundamentale ale exercitarii profesiei de c...
Principiile de baza ale indepe...
    1. Independenţa justiţiei trebuie să fie garantată de c...