Cine sunt notarii publici

Numirea în functie a notarului public, suspendarea şi încetarea acestei calităţi atestă caracterul dublu al poziţiei notarului care este titular al unui serviciu de interes public şi, totodată, un liber profesionist, membru al unei organizaţii profesionale.

Potrivit dispoziţiilor Legii notarilor publici şi a activităţii notariale, nr.36/1995, notarul public este numit de ministrul justiţiei, la propunerea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici. În mod simetric, suspendarea din funcţie se dispune de ministrul justiţiei, la solicitarea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, iar încetarea calităţii de notar public se constată sau se dispune, după caz, de ministrul justiţiei.

Activitatea notarului public se bazează pe încrederea solicitanţilor, care se obţine dacă notarul public este un consilier convingător şi un confident discret al părţilor, capabil să le explice reglementările legale şi să transpună voinţa lor în termeni juridici.

Funcţia de notar public este autonomă ceea ce împiedică orice ingerinţă în întocmirea actelor notariale şi în îndeplinirea procedurilor prevăzute de lege în competenţa acestuia. Principiul stabilităţii în funcţie este menit să garanteze echitatea şi imparţialitatea în decizie a notarilor publici, într-un cuvânt, independenţa acestora.

Notarul public îşi exercită atribuţiile ce îi sunt oferite prin lege în temeiul statutului funcţiei sale şi nu în baza unui contract de muncă, presupunând un raport de subordonare.

În situaţia în care i se solicită îndeplinirea unui Act care încalcă dispoziţiile legale, notarul are la îndemână, ca instrument, încheierea de respingere motivată, care poate fi atacată de partea interesată în faţa instanţei judecătoreşti.

Caracterul necontencios al activităţii notariale separă esenţial activitatea desfăşurată de notarii publici de activitatea instanţelor judecătoreşti. Activitatea necontencioasă
desfăşurată de notarul public cu competenţă şi imparţialitate evită declanşarea litigiilor şi urmăreşte armonizarea intereselor părţilor.

COMPETENŢA NOTARILOR PUBLICI

Apariţia profesiei de notar public în România a fost posibilă în condiţiile existenţei unei societăţi democratice şi a statului de drept, bazat pe principiile economiei de piaţă.

În acest context, competenţa materială şi teritorială a notarului public este stabilită prin legea de organizare a activităţii notariale.

* Competenţa teritorială

Competenţa teritorială a notarilor publici este determinată de circumscripţia judecătoriei unde funcţionează birourile notariale. Actele notariale se îndeplinesc la sediul biroului notarial; în limitele circumscripţiei sale teritoriale, notarul public poate încheia acte notariale şi în afara biroului notarial, dacă există un număr mai mare de persoane interesate sau solicitantul este împiedicat să se prezinte. În cazul în care în circumscripţia judecătoriei funcţionează mai multe birouri notariale, competenţa teritorială a fiecăruia se întinde pe toată circumscripţia. În Municipiul Bucureşti, competenţa teritorială a birourilor notarilor publici se întinde pe tot cuprinsul acestuia.

Legea nr. 36/1995 instituie patru cazuri de competenţă teritorială excepţională:

a) procedura succesorală notarială este de competenţa biroului notarial în circumscripţia teritorială a judecătoriei în care defunctul şi-a avut ultimul domiciliu;

b) în cazul moştenirilor succesive, moştenitorii pot alege oricare birou notarial din circumscripţia teritorială a judecătoriei în care şi-a avut ultimul domiciliu acela dintre autori care a decedat cel din urmă;
c) actele de protest al cambiilor, biletelor la ordin şi cecurilor se fac de biroul notarial din circumscripţia teritorială a judecătoriei unde urmează a se face plata;

d) eliberarea duplicatelor şi reconstituirea actelor notariale se face de biroul notarial la care se află originalul acestor acte.

* Competenţa materială

În principiu, competenţa materială este generală, orice notar public putând să îndeplinească orice Act notarial cu excepţia acelora pentru care există o competenţă teritorială specială.

Notarul public are competenţa materială să îndeplinească următoarele acte:
- redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic, la solicitarea părţilor;
- autentificarea înscrisurilor redactate de notarul public, de solicitant sau de avocat;
- procedura succesorală notarială;
- certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege;
- legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnătură, precum şi a sigiliilor;
- darea de dată certă înscrisurilor prezentate de părţi;
- primirea în depozit a înscrisurilor şi documentelor prezentate de părţi;
- actele de protest al cambiilor, al biletelor de ordin şi al cecurilor;
- legalizarea copiilor de pe înscrisuri;
- efectuarea şi legalizarea traducerilor;
- eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a întocmit notarul;
- orice alte operaţiuni prevăzute de lege.

Dintre acestea mai importante sunt autentificarea înscrisurilor şi procedura succesorală.

Autentificarea înscrisurilor

Înscrisurile redactate de notarul public, de avocatul părţilor interesate sau de consilierul juridic ori reprezentantul legal al persoanei juridice, precum şi cele redactate de persoanele care au pregătire juridică superioară în care figurează ca parte soţii, ascendenţii sau descendenţii lor, vor fi autentificate de notarul public în virtutea învestiturii acordate. Actele îndeplinite de acesta sunt de autoritate publică şi au forţa probantă şi executorie prevăzute de lege.

La autentificarea oricărui înscris notarul public stabileşte identitatea părţilor şi verifică dacă ele sunt capabile. După ce actul este redactat şi este citit părţilor notarul public le va întreba dacă au înţeles conţinutul actului şi dacă cele cuprinse în Act exprimă voinţa lor. Aceasta reprezintă luarea consimţământului care se face în mod distinct pentru persoanele afectate de dizabilităţi (nevăzători, surdo-muţi etc.).

 

 

 

continuarea in pagina urmatoare ...


<<
1
Articole
Notarii reduc cu 15% valoarea ...
Camera Notarilor Publici Bucuresti a anuntat ca, de saptamana aceasta, valorile ...
Cine sunt notarii publici
Numirea în functie a notarului public, suspendarea şi încetarea ace...
Prioritatile notarilor din Eur...
Bernard Reynis a preluat presedintia Consiliului Notariatelor din Uniunea Europe...
Reteaua LegalAdviser.ro
Reteaua LegalAdviser.ro este parte integranta a programului EuroIntegrator ce cu...
Programul de pregatire profesi...
I. OBIECTIVE. SCOP. STRUCTURI INSTITUTIONALE IMPLICATEa. Avocatul are datoria de...
Legea pentru organizarea si ex...
Capitolul I - Dispozitii generale Art. 1 (1) Profesia de avocat este libera si...
Regulamentul de punere in apli...
CAPITOLUL I Exercitarea functiei de notar public SECTIUNEA I Numirea notarului...
Reteaua Europeana a Consiliilo...
Material publicat de Consiliul Superior al Magistraturii Prezentare Reteaua Euro...
Statutul consilierilor juridici
CAPITOLUL I Principiile si regulile fundamentale ale exercitarii profesiei de c...
Principiile de baza ale indepe...
    1. Independenţa justiţiei trebuie să fie garantată de c...